Gebruiksvoorwaarden School for Ninja

 

Versie        1.2
Datum        16 oktober 2018

 

De dienst “School for Ninja” wordt u via internet bij wijze van Software­as­a­Service aangeboden door het bedrijf Sandbxr, het kantoor is gevestigd aan Meeuwenlaan 100 te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64063461. Aan het gebruik van School for Ninja zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door School for Ninja te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Sandbxr schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 1. Gebruik van de dienst 

 

1.1  School for Ninja biedt u de mogelijkheid te administreren wanneer en welke keuringen en toetsingen voor uw bedrijf van belang zijn. U kunt medewerkers en eventueel derden deze laten invullen en de resultaten te verwerken en in te zien. U bepaalt zelf welke informatie u wilt laten invullen, wat u met de resultaten doet en welke partijen deze informatie kunnen inzien.

 

1.2  Om bepaalde functionaliteit van School for Ninja te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is  afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

 

1.3  U dient de toegang tot alle accounts af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u wachtwoorden strikt  geheim te houden. Sandbxr mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf een van uw accounts onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Sandbxr heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent of het Sandbxr duidelijk had moeten zijn dat de handeling door een onbevoegde werd verricht.

 

1.4  Met School for Ninja verwerkt u persoonsgegevens. Sandbxr treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. U vrijwaart Sandbxr van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

 

Artikel 2. Gebruiksregels 

 

2.1  Sandbxr doet haar best om relevante informatie en waarschuwingen te tonen wanneer dat nodig is. Echter, zij kan hier geen harde garanties over doen. Het bijhouden wanneer en welke compliancehandelingen u moet verrichten, blijft dan ook uw verantwoordelijkheid.

 

2.2  Het is verboden School for Ninja te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse ofandere toepasselijke wet­ en regelgeving. Indien Sandbxr constateert dat u de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Sandbxr ingrijpen om de overtreding te beëindigen. Sandbxr zal u waarschuwen indien redelijkerwijs mogelijk.

 

2.3  U garandeert dat de informatie die u opslaat, geen inbreuk maakt op rechten van derden, zoals auteursrechten, privacy en persoonsgegevens of wetgeving omtrent bescherming van bedrijfsgeheimen.

 

2.4  Indien naar het oordeel van Sandbxr sprake is van overtreding van bovenstaande of door uw handelen hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Sandbxr of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e­mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Solid  Lava BV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 

2.5  Sandbxr is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

 

2.6  Sandbxr kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Sandbxr van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze  gebruiksregels.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud 

 

3.1  Sandbxr spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders overeengekomen in een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Wanneer geen SLA is afgenomen, geldt het in dit artikel bepaalde.

 

3.2  Sandbxr onderhoudt School for Ninja actief en is daarbij gerechtigd de dienst onbeschikbaar te laten zijn wanneer zij dat nodig acht.

 

3.3  Sandbxr mag van tijd tot tijd de functionaliteit van School for Ninja aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Sandbxr zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

 

3.4  Indien de in 3.1 genoemde SLA is afgenomen, is Sandbxr, of een aangewezen service partner, voor u via e­mail en telefoon beschikbaar voor ondersteuning bij het gebruik van School for Ninja, waarbij zij haar best zal doen binnen een redelijke termijn te reageren.

 

3.5  Sandbxr spant zich in de dienst zo goed mogelijk te beveiligen tegen misbruik en diefstal van gegevens en tegen ongeautoriseerde toegang. Indien desondanks een derde erin slaagt zich onbevoegd toegang te verschaffen tot gegevens of functionaliteit, zal Sandbxr u daar terstond over informeren. Indien u zelf ongeautoriseerde toegang of een zwakheid in de beveiliging vermoedt,dient u dit zo snel mogelijk bij Sandbxr te melden zodat zij actie kan ondernemen.

 

Artikel 4. Intellectueel eigendom 

 

4.1  De dienst School for Ninja, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Sandbxr. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Sandbxr, behalve inde gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

 

4.2  Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). Sandbxr heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voorde dienst, inclusief voor toekomstige  aspecten daarvan. Specifiek voor door u opgeslagen afbeeldingen ontvangt Sandbxr een onbeperkt recht deze te hergebruiken en te herpubliceren, en voor andere toepassingen in verband met de dienst toe te passen. Dit gebruiksrecht blijft ook bestaan na afloop van deze overeenkomst.

 

4.3  Indien u informatie stuurt naar Sandbxr, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

 

4.4  Sandbxr is gerechtigd geautomatiseerde analyses te doen van het gebruik van School for Ninja om haar dienstverlening te verbeteren en gebruikers beter te adviseren.

 

4.5  In overige gevallen zal Sandbxr geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via School for Ninja, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Sandbxr daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Sandbxr zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel  mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

 

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid 

 

5.1  Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Sandbxr beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

 

5.2  Sandbxr is echter niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door  bedrijfsstagnatie.

 

5.3  Bij verlies van gegevens geldt alleen aansprakelijkheid in geval van opzet of grove nalatigheid of wanneer Sandbxr zich aantoonbaar onvoldoende ingespannen heeft om de gegevens beschikbaar te houden.

 

5.4  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden nadat u redelijkerwijs op de hoogte had moeten zijn van de schade schriftelijk bij Sandbxr meldt.

 

5.5  In geval van overmacht is Sandbxr nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie­infrastructuur, cybercriminaliteit, distributed denial of service aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 

Artikel 6. Duur en opzegging 

 6.1  U kunt op elk moment uw account opzeggen en verwijderen. Na beëindiging worden alle data verwijderd zonder mogelijkheid deze later terug te halen.

 

Artikel 7. Wijzigingen voorwaarden 

 

7.1  Sandbxr mag deze voorwaarden aanpassen.

 

7.2  Sandbxr zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

 

7.3  Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 8. Overige bepalingen 

 

8.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

8.2  Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met School for Ninja worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Sandbxr gevestigd is.

 

8.3  Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e­mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het  bericht niet is aangetast.

 

8.4  De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Sandbxr wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

 

8.5  Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

8.6  Sandbxr is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die  School for Ninja of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.